សូមអរគុណ!

សូមអរគុណសម្រាប់ការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងសាលាបណ្តុះបណ្តាលភាពជាសិស្ស ជាមួយអង្គការវ៉ាយវ៉ាម​ យូ អូហ្វ អិន បាត់ដំបង។

យើងនឹងទាក់ទងឆាប់ៗនេះ។

ក្នុងពេលតែមួយព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអាចជួយយើងក្នុងការបម្រើអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង៖

 

សូមជួយចែករំលែកនិងចូលចិត្តទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើងដើម្បីជួយអ្នកនិងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកឱ្យឃើញពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ។