ដូច្នេះអ្នកបានបំពេញទម្រង់ពាក្យសុំចូលរៀនរួចហើយ។  ល្អ!
នេះគ្រាន់តែជាទម្រង់ពាក្យសុំចូលរៀនចុងក្រោយ ហើយយើងនឹងត្រលប់ទៅអ្នកវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន!

អ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថា “ហេតុអ្វីសំណួរទាំងអស់នេះ?
យើងត្រូវការព័ត៌មាននេះដូច្នេះយើងអាចជួយទៅកាន់អ្នកនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងករណីមានអាសន្ន។