សាលាព្រះគម្ពីរ
នៅបាត់ដំបង

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរអំពីសាលាសាលាគម្ពីនៅបាត់ដំបងសូមបំពេញពាក្យ នោះខាងក្រុមការងារយើងនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក​ បងប្អូនផ្ទាល់។

តាមរយៈការបញ្ជូនទម្រង់បែបបទនេះអ្នកយល់ព្រមអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះនៅពេលចាំបាច់។