ស្គាល់ព្រះនាំគេអោយស្គាល់ព្រះ

​​សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាសិស្សគឺជាសាលាឌីធីអេសនាំយើងអោយស្គាល់ព្រះនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងជានរណាថែមទៀតក្នុងព្រះគ្រិស្ទ។នៅក្នុងកំឡុងពេលសាលាបងប្អូននឹងទទួលនូវបទពិសោធន៏ចូលជ្រៅជាមួយការអធិស្ថានការថ្វាយបង្គំជាពិសេសអនុវត្តន៏ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នា។មិនគ្រាន់តែប៉ុហ្នឹងសាលារបស់យើងមានពេលវេលាចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសនឹងក្រៅប្រទេសផងដែរ។បើសិនជាបងប្អូនចង់ស្គាល់ព្រះស្គាល់ខ្លួនឯងជានរណាក្នុងព្រះអង្គនឹងបំណងព្រះហឬទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់េជីវិតរបស់បងប្អូនសូមបំពេញលេខទូរស័ទ្ទរបស់បងប្អូនដើម្បីទទួលពត័មានបន្ថែមទៀត។

សុភា​ – និស្សិតបញ្ចប់សាលាឌីធីអេស

ពីមុនខ្ញុំអត់ស្គាល់អំពីតម្លៃខ្លួនឯងបន្ទាប់មកខ្ញុំរៀនឌីធីអេសព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់ខ្ញុំអោយស្គាល់អត្តសញ្ញាណពិតក្នុងព្រះគ្រិស្ទឥឡូវជីវិតរបស់ខ្ញុំមានភាពស្និតស្នាលជាមួយព្រះហើយខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំអោយគេរៀនស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនគេដែរ។

បើសិនជាបងប្អូនមានសំនួរអំពីសាលារបស់យើងឬចង់បានពត័មានសូមបំពេញឈ្មោះលេខទូរសព្ទ័នៅខាងក្រោម

ពត័មានបន្ថែម

University of the Nations logo

អង្គការសកលវិទ្យាល័យអន្ដរជាតិសម្រាប់ប្រជាជាតិនៅបាត់ដំបង កម្ពុជា