សិក្ខាសាលាភាពយន្ត – ការបិប៍ននា
Frontier Filmmaking Seminar – Overview

– English Below –

សិក្សារយៈពេល 7 សប្តាហ៍ទៅលើផ្នែកផ្សេងៗដូចជា៖
ផលិតកម្ម | កាមេរ៉ា | ពន្លឺ | អូឌីយ៉ូ (សម្លេង) | ក្រោយការផលិត | ការកែសម្រួល (Edit) | ការសរសេរស្គ្រីប​ (ប៉ារ៉ូល) និងទំនាក់ទំនងឆ្លងវប្បធម៌។

សិក្សានៅទីស្នាក់ការវ៉ាយវ៉ាមបាត់ដំបង ក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបង។

ធ្វើ​ការ​និងសិក្សាជាមួយ​អ្នក​ជំនាញ​ដែលមានបទពិសោធន៍ទៅលើខាងបច្ចេកទេសតាមផ្នែកផ្សេងៗ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផលិត​ភាពយន្ត​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ដំណឹង​ល្អ​របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា។

7 WEEKS OF: Production, camera, lighting, audio, post-production, editing, scriptwriting & cross-cultural communication in Battambang, Cambodia.

Work alongside seasoned media professionals to produce a dramatic film that presents the gospel message to the people of Cambodia.

រៀនផលិតភាពភាពយន្ត ដើម្បីឈោងចាប់កន្លែងដែលមិនបានទៅដល់។

 

Learn filmmaking​ to reach the unreached.

ថ្ងៃសាលា​ចាប់ផ្តើម
Upcoming Schools

ថ្ងៃ​ចាប់ផ្តើម Start date:
ខែមករា Jan 8, 2023


ថ្ងៃបញ្ចប់ End date:
ខែកុម្ភៈ Feb 25, 2023

តម្លៃ
Costs

Country A = $1,250
Country B = $ 750
Country C = $ 250

YWAM Fee Structure

Email

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬដាក់ពាក្យ

For MORE INFO or TO APPLY

សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកយើង

Please email us.

Email